การประชุมวิชาการ “ชาติพันธุ์ : กระบวนทัศน์ใหม่ในการสืบสานภาษาและวัฒนธรรม” (ไทยโซ่ง / ไทดำ / ไทยทรงดำ) ครั้งที่ 2

วันที่จัด :

18 ส.ค. 2012

วันที่สิ้นสุด :

N/A

เจ้าภาพร่วม :

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล