บุคลากร

งานคลังและพัสดุ

นางสาวสุกัญญา เปียธัญญา
รักษาการแทนหัวหน้างานคลังและพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายนพพล พูลสุวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายสุพัตรชัย อมชารัมย์
นักวิชาการพัสดุ
นางขนิษฐา จีนสงวน
นักวิชาการเงินและบัญชี

งานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์

นายอนุรักษ์ ก้านจันทร์
หัวหน้างานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์
นักวิชาการวัฒนธรรม
ดร.จิติกานต์ จินารักษ์
นักวิชาการวัฒนธรรม
นายศราวุฒิ เกตุยา
นักวิชาการดนตรีไทย (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
นางสาววาสนา ส้วยเกร็ด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวปรีย์วรา มีมาก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานบริหารการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

นางเบญจวรรณ เตชะเสน
หัวหน้างานบริหารการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่วิจัย
นายพชรพล ระลึกมูล
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางวิไล อัครพัฒน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวประชิตพร โภคมณี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวพัฐชญาน์ วัดบัว
นักวิเทศสัมพันธ์
นางสาวพิมพ์พรรณ ทองเปลว
เจ้าหน้าที่วิจัย

งานบริหารการศึกษา

นางสาวจิระนันท์ นุตยะสกุล
หัวหน้างานบริหารการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นางสาวนงนุช พงษ์ไพร
นักวิชาการศึกษา
นางสาวปิยวรรณ เกาะแก้ว
นักวิชาการศึกษา
นางสาวภัททิยา ภาคีแพทย์
นักวิชาการศึกษา

งานบริหารทั่วไป

นายพศิน เล้าโสภาภิรมย์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
วิศวกร
นายกัมพล ดวงเดือน
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายชฎิล แซ่ลิ้ม
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายชวลิต เปรมปรีดิ์
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายปรีชา ทองคุ้ม
พนักงานขับรถยนต์
นายส่ง ยิ้มโสด
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายสมศักดิ์ เหมือนวงษ์ธรรม
พนักงานทั่วไป
นายสุชาติ สวัสดิ์รุ่ง
พนักงานสถานที่
นายอภิสิทธิ์ สุขสมัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายอำนวย แก้วประเสริฐ
ช่างเทคนิค
นางประเทือง เรืองสุภาพ
แม่บ้าน
นางประภัสสร ใจกล้า
พนักงานธุรการ
นางพัดชา แฉ่งพานิช
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางเรณู จันทร์อุดร
แม่บ้าน
นางสาวปาณิศา สวัสดิ์แดง
แม่บ้าน
นางสาวศศิพร สรสุชาติ
แม่บ้าน
นางสาวอมรรัตน์ กุ้ยบำรุง
แม่บ้าน

งานยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรบุคคล

ดร.กีรติกาญจน์ เจตน์ธนานันท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
นายกิตติศักดิ์ จีนสงวน
นักทรัพยากรบุคคล
นางกุลนาถ รูปหล่อ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางสาวรษิกา เอี่ยมเกิด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวชุลีพร รัมยะรังสิ
นักทรัพยากรบุคคล

งานสื่อสารองค์กร

นายเอกพงศ์ สุวรรณเกษร์
หัวหน้างานสื่อสารองค์กร
นักวิชาการสารสนเทศ
นายจิรวรรษ อรรฆยเวที
นักประชาสัมพันธ์
นายทศพร ทับวงษ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายวีระพล จตุรภัทร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายสามารถ แดงทิม
พนักงานโสตทัศนศึกษา
นายสุพจน์ ดุษฎี
พนักงานโสตทัศนศึกษา
นางสาวสลิลทิพย์ ชีระภากร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)