บุคลากร

งานคลังและพัสดุ

นางสาวขนิษฐา จีนสงวน
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
นายนพพล พูลสุวรรณ
นายสุพัตรชัย อมชารัมย์
นางสาวสุกัญญา เปียธัญญา

งานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์

นายอนุรักษ์ ก้านจันทร์
หัวหน้างานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์
ดร.จิติกานต์ จินารักษ์
นายศราวุฒิ เกตุยา
นางสาววาสนา ส้วยเกร็ด

งานบริหารการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

นางเบญจวรรณ เตชะเสน
หัวหน้างานบริหารการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
นายพชรพล ระลึกมูล
นางวิไล อัครพัฒน์
นางสาวประชิตพร โภคมณี
นางสาวพัฐชญาน์ วัดบัว
นางสาวพิมพ์พรรณ ทองเปลว

งานบริหารการศึกษา

นางสาวจิระนันท์ นุตยะสกุล
หัวหน้างานบริหารการศึกษา
นางสาวนงนุช พงษ์ไพร
นางสาวปิยวรรณ เกาะแก้ว
นางสาวอัจฉราวรรณ วงศ์ทิศากร

งานบริหารทั่วไป

นายพศิน เล้าโสภาภิรมย์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นายกัมพล ดวงเดือน
นายชฎิล แซ่ลิ้ม
นายชวลิต เปรมปรีดิ์
นายปรีชา ทองคุ้ม
นายส่ง ยิ้มโสด
นายสมศักดิ์ เหมือนวงษ์ธรรม
นายสะเรือน คำทู
นายสุชาติ สวัสดิ์รุ่ง
นายอภิสิทธิ์ สุขสมัย
นายอำนวย แก้วประเสริฐ
นางประเทือง เรืองสุภาพ
นางประภัสสร ใจกล้า
นางพัดชา แฉ่งพานิช
นางเพลินตา สุขปลั่ง
นางเรณู จันทร์อุดร
นางสาวปาณิศา สวัสดิ์แดง
นางสาวศศิพร สรสุชาติ
นางสาวอมรรัตน์ กุ้ยบำรุง

งานยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรบุคคล

ดร.กีรติกาญจน์ เจตน์ธนานันท์
นายกิตติศักดิ์ จีนสงวน
นายปิยชัย นาคอ่อน
นางกุลนาถ รูปหล่อ
นางสาวรษิกา เอี่ยมเกิด
นางสาวชุลีพร รัมยะรังสิ
นักทรัพยากรบุคคล

งานสื่อสารองค์กร

นายเอกพงศ์ สุวรรณเกษร์
หัวหน้างานสื่อสารองค์กร
นายจตุพงษ์ ยศพิมพา
นายจิรวรรษ อรรฆยเวที
นายทศพร ทับวงษ์
นายวีระพล จตุรภัทร
นายสามารถ แดงทิม
นายสุพจน์ ดุษฎี
นางสาวสลิลทิพย์ ชีระภากร