บุคลากร

หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > บุคลากร > หลักสูตรภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ
เลขานุการหลักสูตรภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน
รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท น้อมเนียน
ประธานหลักสูตรภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (ป.เอก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บุญรักษา
ประธานหลักสูตรภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (ป.โท)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิดา ศิวปฐมชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิป ธรรมวิจิตร
เลขานุการหลักสูตรภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (ป.เอก)
อาจารย์กฤตยา อกนิษฐ์
ดร.กรญาณ์ เตชะวงค์เสถียร
ประธานศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา
ดร.ณรงเดช พันธะพุมมี
เลขานุการหลักสูตรภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (ป.โท)