บุคลากร

หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > บุคลากร > หลักสูตรภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท น้อมเนียน
ประธานหลักสูตรภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (ป.เอก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิป ธรรมวิจิตร
เลขานุการหลักสูตรภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (ป.เอก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บุญรักษา
ประธานหลักสูตรภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (ป.โท)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรญาณ์ เตชะวงค์เสถียร
เลขานุการหลักสูตรภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (ป.โท)
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน
รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการและสื่อสารองค์กร
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงเดช พันธะพุมมี
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิดา ศิวปฐมชัย
อาจารย์
อาจารย์ ดร.จูยิน แซ่จาง
อาจารย์
อาจารย์กฤตยา อกนิษฐ์
อาจารย์