รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน


รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการและสื่อสารองค์กร

วัชรพล วิบูลยศริน เป็นผู้มีชื่อเสียงในด้านเทคโนโลยีการศึกษาและการสอนภาษาไทยในประเทศไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทยที่ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ซึ่งมีผลงานโดดเด่นในสาขานี้ ได้แก่ การพัฒนาแบบทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ (MU-Thai Test) และการสร้างนวัตกรรมแอปพลิเคชันบนมือถือ “RILCA” ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับครูโรงเรียนประถมศึกษาในประเทศไทย และโครงการวิจัยล่าสุด “RILCA World” เป็นวิธีการปฏิวัติการสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง/ภาษาต่างประเทศ โดยริเริ่มนำโลกเสมือนจริง 3 มิติที่สนับสนุนงานและทำงานร่วมกันมาปรับใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการสื่อสารของผู้เรียนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา ในปี 2565 ความเป็นผู้นำและความเชี่ยวชาญของเขาได้รับการยอมรับมากขึ้นผ่านการแต่งตั้งให้เป็น Senior Fellow of the Higher Education Academy (SFHEA) ในสหราชอาณาจักร