อาจารย์กฤตยา อกนิษฐ์


อาจารย์กฤตยา อกนิษฐ์ เป็นผู้มีฉันทะในการทำงานแปลและมีผลงานแปลอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2546 ผลงานวรรณกรรมเยาวชนแปล เรื่อง “ผจญภัยทะเลใต้” ได้รับพระราชทานรางวัลหนังสือแปลดีเด่นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ภารกิจการสอนมีเนื้อหาสอดคล้องกับความสนใจหลัก คือ Audiovisual Translation, Thai for Translators และ Pragmatics and Translation