ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงเดช พันธะพุมมี


ประธานศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา, อาจารย์

ณรงเดช พันธะพุมมี เริ่มต้นงานวิชาการในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ก่อนจะรวมพื้นฐานวิชาการดังกล่าวเข้ากับการแปลศึกษา หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาและสาขาการแปลและการล่าม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการแปลศึกษา มหาวิทยาลัยลีดส์ สหราชอาณาจักร โดยมีความสนใจในประเด็นที่เกี่ยวกับการแปลศึกษา โดยเฉพาะอุดมการณ์กับตัวบทด้านการเมือง การแปลกับวรรณกรรมยุคหลังอาณานิคม และการล่าม/การแปลเพื่อบริการสาธารณะ