บุคลากร

ดร.มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์
ประธานศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
นักวิจัย
นายวีระพงศ์ มีสถาน
นักปฏิบัติการวิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
นายสิทธิพร เนตรนิยม
นักปฏิบัติการวิจัย
ศูนย์ภารตะศึกษา
นายอภิรัฐ คำวัง
นักปฏิบัติการวิจัย
ศูนย์ภารตะศึกษา
นางสาวกุมารี ลาภอาภรณ์
นักปฏิบัติการวิจัย
ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
นางสาวมิรันดา ภูบาล
นักปฏิบัติการวิจัย