นางสาวกุมารี ลาภอาภรณ์


นักปฏิบัติการวิจัย, ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต