ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงเดช พันธะพุมมี
ประธานศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา
อาจารย์
นายวีระพงศ์ มีสถาน
นักปฏิบัติการวิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
นางสาวกุลธิดา แซ่หมี่
ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา

ศูนย์ภารตะศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา
ประธานศูนย์ภารตะศึกษา
อาจารย์
นายสิทธิพร เนตรนิยม
นักปฏิบัติการวิจัย
ศูนย์ภารตะศึกษา
นายอภิรัฐ คำวัง
นักปฏิบัติการวิจัย
ศูนย์ภารตะศึกษา
นางสาวมิรันดา ภูบาล
นักปฏิบัติการวิจัย

ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต

ดร.มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์
ประธานศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
นักวิจัย
ดร.พิมพ์นารา จันทร์อ่อน
นักวิจัย
ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
นางสาวกุมารี ลาภอาภรณ์
นักปฏิบัติการวิจัย
ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
นางสาวณัฐมน โรจนกุล
เจ้าหน้าที่วิจัย
ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
นางสาวสุพัตรา การะเกต
ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
นางสาวสุมาลี หาญยศ
ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต