ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา

นางสาวกุลธิดา แซ่หมี่
ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา

ศูนย์ภารตะศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา
อาจารย์
นายสิทธิพร เนตรนิยม
นักปฏิบัติการวิจัย
ศูนย์ภารตะศึกษา
นายอภิรัฐ คำวัง
นักปฏิบัติการวิจัย
ศูนย์ภารตะศึกษา

ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต

ดร.มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์
ประธานศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
นักวิจัย
นางสาวกุมารี ลาภอาภรณ์
นักปฏิบัติการวิจัย
ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
นางสาวณัฐมน โรจนกุล
ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
นางสาวสุพัตรา การะเกต
ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
นางสาวสุมาลี หาญยศ
ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต