บุคลากร

หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > บุคลากร > หลักสูตรพหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมดี อาพัทธนานนท์
ประธานหลักสูตรพหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริจิต สุนันต๊ะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อาจสมิติ
เลขานุการหลักสูตรพหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา พัฒนพงษ์
ดร.กรญาณ์ เตชะวงค์เสถียร
ประธานศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา
ดร.วิกานดา พรหมขุนทอง