บุคลากร

หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > บุคลากร > หลักสูตรพหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมดี อาพัทธนานนท์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อาจสมิติ
เลขานุการหลักสูตรพหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์
ผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรญาณ์ เตชะวงค์เสถียร
เลขานุการหลักสูตรภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (ป.โท)
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริจิต สุนันต๊ะ
ประธานหลักสูตรพหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา พัฒนพงษ์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา พรหมขุนทอง
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์
อาจารย์