ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา พรหมขุนทอง


วิกานดา พรหมขุนทอง อาจารย์ด้านภาพยนตร์และวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล งานวิจัยของเธอเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เอเชียตะวันออกและการข้ามพรมแดนในรูปแบบต่างๆ อาทิ ปรากฏการณ์การข้ามชาติของผู้กำกับภาพยนตร์จากเอเชียตะวันออกในบริบทเทศกาลภาพยนตร์ การจัดจำหน่ายภาพยนตร์ และวัฒนธรรมแฟน/ซิเนไฟล์ , การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบริบทการท่องเที่ยวและภาพยนตร์ในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้