ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อาจสมิติ


เลขานุการหลักสูตรพหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)

ณรงค์ อาจสมิติ สำเร็จการศึกษาจากประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ระดับปริญญาโทสาขาวัฒนธรรมศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล และสาขาเอเชียศึกษา จากมหาวิทยาลัยโอเรกอน สหรัฐอเมริกา  และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย เมื่อปี 2550

ผลงานส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับความเป็นชาติพันธุ์ในบริบทสังคมร่วมสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะปรากฏการณ์ภาวะข้ามชาติ ความเป็นการเมืองเรื่องของอัตลักษณ์ พื้นที่ทางสังคมและความเหลื่อมล้ำ การปรับตัวและการผสมผสานวัฒนธรรม ณรงค์เขียนบทความในวารสารวิชาการหลายฉบับ เคยเป็นบรรณาธิการวารสารภาษาและวัฒนธรรม และยังทำหน้าที่เป็นเลขานุการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพหุวัฒนธรรมศึกษาตั้งแต่ปี 2555