บุคลากร

หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > บุคลากร > หลักสูตรพิพิธภัณฑศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธู คูศรีพิทักษ์
ประธานหลักสูตรพิพิธภัณฑศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บุญรักษา
ประธานหลักสูตรภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (ป.โท)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย
เลขานุการหลักสูตรพิพิธภัณฑศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพร นาคสุข
เลขานุการหลักสูตรภาษาศาสตร์ (ป.โท)
อาจารย์ ดร.นันทมนต์ กู้ตลาด
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนบพร วงศ์กาฬสินธุ์
อาจารย์