อาจารย์ ดร.นันทมนต์ กู้ตลาด


รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ดร. นันทมนต์ จบการศึกษาปริญญาเอกสาขา Museum and Exhibition Design จากมหาวิทยาลัยเดอ มงฟอร์ต เมืองเลสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ในหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา วิชาที่รับผิดชอบ ได้แก่ วภวธ547 การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมเชิงพลวัต นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพิพิธภัณฑศึกษา