ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บุญรักษา


ประธานหลักสูตรภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (ป.โท)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หลักสูตรศิลปศาสตรามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
งานวิจัยที่สนใจ: การสื่อสารและการบริหารระหว่างวัฒนธรรม การประเมินผลโครงการ การรู้เท่าทันสื่อ แรงงานข้ามชาติ พุทธศาสนากับการพัฒนา