ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพร นาคสุข


เลขานุการหลักสูตรภาษาศาสตร์ (ป.โท)

อาจารย์ ดร.ยุทธพร นาคสุข เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาศาสตร์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาจารึกภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ ดร.ยุทธพร มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์ตระกูลไทและอักษรโบราณของกลุ่มชาติพันธุ์ไท ผลงานวิจัยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย สปป.ลาว และเมียนมา ในด้านการสอน อาจารย์ ดร.ยุทธพร เป็นผู้สอนในรายวิชาอักษรไท วิทยาภาษาถิ่น ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ และภาษาศาสตร์ภาษาพม่า