ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรญาณ์ เตชะวงค์เสถียร


เลขานุการหลักสูตรภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (ป.โท)

ดร. กรญาณ์ เตชะวงค์เสถียร เป็นอาจารย์ประจำวิชาเอกการแปล หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากวิชาเอกภาษาจีน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพ.ศ. ๒๕๕๓ และได้รับทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๓ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพี่อศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาการแปลศึกษา (Translation Studies) และได้จบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา Theory and Practice of Translation ในพ.ศ. ๒๕๕๔ และระดับดุษฎีบัณฑิตในสาขา Translation Studies ในพ.ศ. ๒๕๕๙ จากวิทยาลัยบูรพคดีศึกษาและการศึกษาแอฟริกา มหาวิทยาลัยลอนดอน (SOAS University of London) สหราชอาณาจักร อาจารย์ ดร. กรญาณ์ เตชะวงค์เสถียร มีความสนใจด้านการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวกับสังคมวิทยาของการแปล ทฤษฎีการแปล การแปลเกม และการแปลวรรณกรรมเด็ก