รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท น้อมเนียน


ประธานหลักสูตรภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (ป.เอก)

รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท (เคนนี่) น้อมเนียน เป็นประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม อาจารย์ได้รับปริญญาศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตด้านการศึกษา สาขาวิชา TESOL และ Applied Linguistics จากมหาวิทยาลัยเลสเตอร์ ณ สหราชอาณาจักร อาจารย์ได้รับทุนวิจัยหลังปริญญาเอก Endeavour Postdoctoral Fellowship จากรัฐบาลออสเตรเลียเพื่อทำการวิจัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์ (UTS) ประเทศออสเตรเลีย อาจารย์ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (Thailand TESOL) ในช่วงปี 2564-2566 อาจารย์ได้รับการรับรองตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ของสหราชอาณาจักรในระดับ Senior Fellow งานวิจัยที่อาจารย์สนใจ ได้แก่ การศึกษาภาษาที่สอง/ภาษาต่างประเทศ นโยบายภาษาภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ/เฉพาะ การพัฒนาวิชาชีพครูสอนภาษา การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาศาสตร์สังคม