รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ


นันทิยา ดวงภุมเมศ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขา Journalism studies จากมหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ สหราชอาณาจักร ประเด็นวิจัยที่ทำเกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ การปรับตัวระหว่างวัฒนธรรมและสมรรถนะการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของผู้ย้ายถิ่น การสื่อสารอัตลักษณ์ทางเพศของ LGBTQ+ และการสื่อสารสุขภาพในชุมชน งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการบูรณาการข้ามศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านการสื่อสารและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สำหรับโครงการวิจัยที่ทำอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีนี้ คือ การสร้างเสริมการรู้เท่าทันสื่อให้ผู้สูงอายุด้วยหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อที่ออกแบบอย่างสอดรับกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้สูงอายุไทย และประเด็นเกี่ยวกับชีวิตของ LGBTQ+