ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิป ธรรมวิจิตร


เลขานุการหลักสูตรภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (ป.เอก)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิป ธรรมวิจิตร เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม สาขาวิชาเอกการสอนภาษา และดำรงตำแหน่งเลขานุการสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการสอนภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ความสนใจด้านการสอนและการวิจัย ได้แก่ วิธีการสอนภาษา ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ และจิตวิทยาสำหรับการสอนและการเรียนรู้ภาษา