อาจารย์ ดร.สราวุฒิ ไกรเสม


ประธานหลักสูตรภาษาศาสตร์ (ป.โท)

ดร.สราวุฒิ ไกรเสม เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล งานวิจัยและความสนใจในปัจจุบันได้แก่ภาษาศาสตร์และสัทวิทยาในอัลกุรอาน ภาษาศาสตร์ตระกูลออสโตรนีเชียน เทคโนโลยีภาษาและเสียง และภาษาศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกเหนือจากนั้นยังมีความเชี่ยวชาญและความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาคลังข้อมูลเสียงพูด กลสัทศาสตร์ และสัทวิทยา