รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์


ประธานหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา

ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล  สำเร็จปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาประชากรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ในปี 2014-2015 ได้รับทุนเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเกี่ยวโต ประเทศญี่ปุ่น และเป็นนักวิชาการอาคันตุกะที่มหาวิทยาลัยเวียนนา ประเทศออสเตรีย (ปี 2011, 2013, 2015 และ 2018) งานวิจัยส่วนใหญ่เกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากการย้ายถิ่นและผลกระทบที่มีต่อสุขภาพและสุขภาวะ รวมทั้งการบูรณาการและการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในประเทศปลายทางของผู้ย้ายถิ่น ในระยะหลังแนวความสนใจด้านการวิจัยได้ขยายไปสู่ประเด็นการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลายหลายทางวัฒนธรรม การสูงวัยข้ามชาติ การย้ายถิ่นหลังเกษียณและการดูแล โครงการวิจัยที่ดำเนินการในปัจจุบัน ได้แก่ การเคลื่อนย้ายสู่ประเทศไทยเพื่อการดูแลหลังเกษียณของผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นและชาวตะวันตก ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในผู้ย้ายถิ่นรุ่นที่สอง และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติจากกัมพูชา ลาว และเมียนมา