ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู เหมือนจันทร์เชย


รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู เหมือนจันทร์เชย เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาพัฒนาชนบทศึกษา ประจำสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรม ทุนวัฒนธรรม วิถีการดำเนินชีวิต การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำ โดยเน้นการใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนา และต่อมาขยายความสนใจด้านงานวิจัยทั้งในเชิงพื้นที่ออกไปสู่อาเซียนและอาเซียนพลัส  อาทิ ประเทศมาเลเซีย เมียนมา อินเดีย ในประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม การค้าและการลงทุนในบรรษัทข้ามชาติ ปัจจุบันกำลังดำเนินการวิจัยในเรื่อง “ความท้าทายต่อไทยและอาเซียนในการสร้างความมั่นคงด้านสาธรณสุขเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในยุคหลังโควิด-19: กรณีศึกษาเมืองชายแดนคู่แฝดไทย เมียนม สปป. ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย”