อาจารย์ ดร.สกาวรุ้ง สายบุญมี


เลขานุการหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา

ดร.สกาวรุ้ง สายบุญมี จบการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ดนตรี) จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล งานวิจัยที่สนใจ ได้แก่ พหุวัฒนธรรมดนตรีศึกษา หลักสูตร และการสอนดนตรี วัฒนธรรมศึกษาของดนตรีสมัยนิยมและสื่อ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และดนตรีกับผู้สูงอายุ