หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

หน้าแรก > การศึกษา > หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา > ปริญญาเอก ภาษาศาสตร์

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์


คำอธิบายหลักสูตร


ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์เป็นดินแดนที่มีความหลากหลายทั้งในด้านภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ และเป็นภูมิภาคแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และการเมืองมาช้านานแล้ว ในปัจจุบันภูมิภาคบริเวณนี้มีความสำคัญเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และเทคโนโลยี อีกทั้งประเทศไทยมีนโยบายที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ และก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป เพื่อให้เกิดความเจริญและการแลกเปลี่ยนความรู้ ความชำนาญในด้านต่างๆข้างต้น การที่จะช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาษาของประเทศเพื่อนบ้านอย่างลึกซึ้ง จึงเป็นสิ่งจำเป็นอันดับแรก ในขณะเดียวกันรัฐบาลมีนโยบายที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชากรไทยทุกพื้นที่ด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข ซึ่งต้องใช้ภาษาเป็นเครื่องมือที่จะนำความรู้ความเข้าใจอันถ่องแท้เข้าสู่กลุ่มชนต่างๆ อีกทั้ง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มีปรัชญาว่า “ภาษา และวัฒนธรรม เป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม” ซึ่งปรัชญาดังกล่าวเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนพันธกิจด้านต่างๆของสถาบัน นอกจากนี้สถาบันฯมีความพร้อมทั้งด้านข้อมูลพื้นฐานงานวิจัย ประสบการณ์ และบุคลากร ในการดำเนินการทั้งด้านการเรียนการสอนของหลักสูตร โดยภารกิจที่สำคัญของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ จึงให้ความสำคัญต่อการผลิตบุคลากรที่มีความเข้าใจและความชำนาญเกี่ยวกับภาษาของกลุ่มชนต่างๆในประเทศไทย และภาษาของประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียอาคเนย์ในระดับลึก ปรัชญาของหลักสูตรจึงมุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะการวิจัยทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนา บนพื้นฐานความมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ดังกล่าวและประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพ การแก้ไขปัญหาขององค์กรและสังคมในยุคโลกาภิวัตน์

ความโดดเด่นของหลักสูตร
 • เนื้อหามีความทันสมัยครอบคลุมทั้งทางด้านทฤษฎีภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ โดยผู้เรียนสามารถเลือกความเชี่ยวชาญด้านหลากหลาย เช่น เทคโนโลยีภาษา ภาษาศาสตร์เพื่อการศึกษาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทฤษฎีภาษาศาสตร์และสำนักคิด และภาษาและภาษาศาสตร์ หรือจะเลือกความเชี่ยวชาญแบบพหุศาสตร์

 • หลักสูตรมีความยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอน สามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาเรียนให้เหมาะสมต่อทั้งผู้เรียนและผู้สอน และจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชายังเป็นในรูปแบบ Hybrid Classroom

 • หลักสูตรสนับสนุนให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงในการทำวิจัยด้านภาษาและภาษาศาสตร์ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร
 • ผู้เรียนมีโอกาสในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย
 • ผู้เรียนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้และติดตามแนวโน้มการวิจัยด้านภาษาและภาษาศาสตร์กับผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ
 • ดุษฎีบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์และสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการพัฒนาสังคมพหุภาษาและพหุวัฒนธรรม และส่งเสริมการธำรงรักษาความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย อันจะนำไปสู่ความเข้าใจอันดี การเคารพในความต่าง และการมีส่วนช่วยลดความเลื่อมล้ำในด้านภาษาและวัฒนธรรมในสังคม

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา (เหมาจ่าย)

ชำระต่อภาคการศึกษา (บาท)


ภาคปกติ : 30,000 บาท ต่อภาคการศึกษา

หมายเหตุ : จัดเก็บค่าใช้จ่ายในอัตราเดียวกันทุกแผนการศึกษา ทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายรวมตลอดหลักสูตร

แผน 1.1: 180,000 บาท (3 ปีการศึกษา)
แผน 2.1: 180,000 บาท (3 ปีการศึกษา)
แผน 2.2: 300,000 บาท (5 ปีการศึกษา)

อาชีพที่เกี่ยวข้อง


 1. ผู้ถ่ายทอดความรู้ หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาศาสตร์
 2. นักวิจัยด้านภาษาศาสตร์
 3. นักวิชาการหรือนักพัฒนาในองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน
 4. ประกอบอาชีพอิสระที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร


ชั้นปีที่สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาภาษาศาสตร์
และเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับภาษา
1ภาคเรียนที่ 1ภาคเรียนที่ 1
วภภษ 607 สัมมนาวิทยาระเบียบวิธีวิจัย*วภภษ 502 สัทศาสตร์และสัทวิทยา
วิชาเลือก*วภภษ 505 วากยสัมพันธ์
*วภภษ 525 ภาษาศาสตร์สังคม
*วภภษ 607 สัมมนาวิทยาระเบียบวิธีวิจัย
วิชาเลือก
ภาคเรียนที่ 2ภาคเรียนที่ 2
วภภษ 608 วิธีวิจัยภาคสนามทางภาษาศาสตร์*วภภษ 532 ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
วิชาเลือก*วภภษ 608 วิธีวิจัยภาคสนามทางภาษาศาสตร์
วิชาเลือก
2ภาคเรียนที่ 1ภาคเรียนที่ 1
สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
วภภษ 699 วิทยานิพนธ์วภภษ 699 วิทยานิพนธ์
ภาคเรียนที่ 2ภาคเรียนที่ 2
วภภษ 699 วิทยานิพนธ์วภภษ 699 วิทยานิพนธ์
3ภาคเรียนที่ 1ภาคเรียนที่ 1
ภภษ 699 วิทยานิพนธ์ภภษ 699 วิทยานิพนธ์
ภาคเรียนที่ 2ภาคเรียนที่ 2
ภภษ 699 วิทยานิพนธ์ภภษ 699 วิทยานิพนธ์
*ไม่นับหน่วยกิต

การสมัคร


การรับเข้าศึกษา

 1. พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
 2. สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของหลักสูตร
 3. สอบสัมภาษณ์

ช่วงเวลาการเปิดรับสมัคร

ประกาศรับสมัครและกำหนดการ

เกณฑ์การสมัคร

 1. IELTS 3.0
 2. TOEFL-iBT 32
 3. MU GRAD PLUS (MU GRAD TEST + SPEAKING) 40
 4. MU GRAD TEST 40

*ต้องมี ผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษาจึงจะสมัครได้ (กรณีไม่มีผลคะแนน / มีผลคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหลักสูตร)
**นักศึกษาต่างชาติที่เข้าเรียนหลักสูตรภาษาไทยต้องมีผลสอบภาษาไทยตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

รายละเอียด-2
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับเกียรตินิยม
 2. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาภาษาศาสตร์ หรือปริญญาโท สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.50
 3. มีประสบการณ์วิจัยด้านภาษาศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๑ ปี มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ อย่างน้อย ๑ ผลงาน หรือ นำเสนอผลงานวิชาการเวทีระดับชาติ หรือนานาชาติ ที่มีการจัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุมที่มีผู้ประเมิน
  (peer review proceedings) อย่างน้อย 1 ผลงาน
 4. ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวนี้ อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาได้
  ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 5. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกำหนด

เอกสารที่ใช้สมัคร

 1. รูปถ่าย
 2. สำเนาปริญญาบัตร / หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
 3. สำเนา Transcript / Grade Report ฉบับภาษาอังกฤษ
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 6. หลักฐานแสดงการดำเนินการขอเอกสาร หรือหลักฐานแสดงการดำเนินการจัดส่ง บันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ และกรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพิ่มเติมเอกสารหนังสือรับรองการเทียบคุณวุฒิการศึกษาฯ
 7. Statement of Purpose (ถ้ามี)
 8. concept paper

ข้อมูลติดต่อ


ประธานหลักสูตร (Program Director)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มยุรี ถาวรพัฒน์
mayuree.tha@mahidol.ac.th