พหุวัฒนธรรม-พหุภาษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

หน้าแรก > การวิจัย > ประเด็นวิจัย > พหุวัฒนธรรม-พหุภาษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

“พหุวัฒนธรรมสมดุล” : การสร้างสมรรถนะระหว่างวัฒนธรรมในกรณีแรงงานต่างชาติในประเทศไทยท่ีมีสัญชาติเมียนมา กัมพูชา และลาว

หัวหน้าโครงการ: –
ระยะเวลา: –
กลุ่มงานวิจัย:  
พหุวัฒนธรรม-พหุภาษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

โครงการวิจัยเรื่อง Mother Tongue based Multilingual and Intercultural Education Project in Koh Lanta

หัวหน้าโครงการ: –
ระยะเวลา: –
กลุ่มงานวิจัย:  
พหุวัฒนธรรม-พหุภาษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

Improving Thai as a Second Language Learning for migrant children Mae Sot & Ranong

หัวหน้าโครงการ: –
ระยะเวลา: –
กลุ่มงานวิจัย:  
พหุวัฒนธรรม-พหุภาษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ