พหุวัฒนธรรม-พหุภาษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

หน้าแรก > การวิจัย > ประเด็นวิจัย > พหุวัฒนธรรม-พหุภาษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

“พหุวัฒนธรรมสมดุล” : การสร้างสมรรถนะระหว่างวัฒนธรรมในกรณีแรงงานต่างชาติในประเทศไทยท่ีมีสัญชาติเมียนมา กัมพูชา และลาว

หัวหน้าโครงการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์
ระยะเวลา: พฤศจิกายน 2564 – ตุลาคม 2567
กลุ่มวิจัย:  

สร้างผู้ประกอบการอาหารและตลาดออนไลน์ชุมชนโพธิ์ทอง

หัวหน้าโครงการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย
ระยะเวลา: 29 ตุลาคม 2564 – 28 เมษายน 2565
กลุ่มวิจัย:  

ตามรอยผ้าไหมเขมรถิ่นไทย เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยพลังภาษาและวัฒนธรรม บ้านโพธิ์กอง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

หัวหน้าโครงการ: นางสาวกุมารี ลาภอาภรณ์
ระยะเวลา: –
กลุ่มวิจัย:  

เกมข้ามพรมแดน: การแปล เครือข่ายและอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ: ดร.กรญาณ์ เตชะวงค์เสถียร
ระยะเวลา: 24 เดือน (มีนาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2567)
กลุ่มวิจัย: