โควิด-19 กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม

หน้าแรก > การวิจัย > ประเด็นวิจัย > โควิด-19 กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม

“พหุวัฒนธรรมสมดุล” : การสร้างสมรรถนะระหว่างวัฒนธรรมในกรณีแรงงานต่างชาติในประเทศไทยท่ีมีสัญชาติเมียนมา กัมพูชา และลาว

หัวหน้าโครงการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์
ระยะเวลา: พฤศจิกายน 2564 – ตุลาคม 2567
กลุ่มวิจัย:  

ความท้าทายต่อไทยและอาเซียนในการสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในยุคหลังโควิด-19: กรณีศึกษาเมืองชายแดนคู่แฝดไทย เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย

หัวหน้าโครงการ: รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา
ระยะเวลา: ธันวาคม 2564 – พฤศจิกายน 2566
กลุ่มวิจัย:  

ผลกระทบและการปรับตัวของแรงงานและผู้ประกอบการหญิงในธุรกิจท่องเท่ียวภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 กรณีศึกษา อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หัวหน้าโครงการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริจิต สุนันต๊ะ
ระยะเวลา: พฤศจิกายน 2564 – ตุลาคม 2566
กลุ่มวิจัย:  

ชุดโครงการโรคระบาดไร้พรมแดน : ภูมิทัศน์ความเปลี่ยนแปลงสังคมไทยร่วมสมัย

หัวหน้าโครงการ: รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์
ระยะเวลา: 12 กรกฎาคม 2564 – 12 มิถุนายน 2566
กลุ่มวิจัย: