ชุดโครงการโรคระบาดไร้พรมแดน : ภูมิทัศน์ความเปลี่ยนแปลงสังคมไทยร่วมสมัย


หัวหน้าโครงการ:

รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์

นักวิจัย:

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา เจวจินดา
 • นายสิทธิพร เนตรนิยม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันธิดา จันทรางศุ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อาจสมิติ
 • อ.ดร.สิรีธร ถาวรวงศา
 • อาจารย์จุฬาลักษณ์ นาควัฒนเศรษฐ์
 • อาจารย์ ดร.ชาดา เตรียมวิทยา
 • Mr.Hang Li
 • อาจารย์ ดร.กรญาณ์ เตชะวงศ์เสถียร
 • อาจารย์ ดร.ณรงเดช พันธะพุมมี
 • ดร.พสิษฐ์ ปานแร่
 • อาจารย์ ดร.วิกานดา พรหมขุนทอง
 • นางสาวเพา ศุภนันตฤกษ์

ระยะเวลาดำเนินการ:

12 กรกฎาคม 2564 – 12 มิถุนายน 2566

ที่มาและความสำคัญ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษาภูมิทัศน์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยอันเกิดจากภาวะโรคระบาดโควิด-19 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึงปลายปี 2565 ในมิติต่าง ๆ 4 มิติ ในรูปแบบชุดโครงการวิจัยแบบสหวิทยาการ
 2. ผลิตผลงานวิจัยในลักษณะการวิจัยพื้นฐานในลักษณะสหวิทยาการ เพื่อการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมไทยร่วมสมัยภายใต้ภาวะโรคระบาดโควิด-19

ผลผลิต

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)