ความท้าทายต่อไทยและอาเซียนในการสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในยุคหลังโควิด-19: กรณีศึกษาเมืองชายแดนคู่แฝดไทย เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย


หัวหน้าโครงการ:

รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา

นักวิจัย:

  • รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู เหมือนจันทร์เชย
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอี่ยม ทองดี
  • นางสาวมิรันดา ภูบาล

ระยะเวลาดำเนินการ:

ธันวาคม 2564 – พฤศจิกายน 2566

ที่มาและความสำคัญ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อศึกษานโยบายด้านสาธารณสุขของประชาคมอาเซียน นโยบายสาธารณสุขไทยต่ออาเซียนนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศเพื่อนบ้านที่ศึกษาต่ออาเซียน และนโยบายด้านสาธารณสุขในเมืองชายแดนคู่แฝดอาเซียนว่ามีลักษณะเป็นเช่นไร ทําไมจึงเป็นเช่นนั้น
  2. เพื่อศึกษาความร่วมมือด้านสาธารณสุขของเมืองชายแดนคู่แฝดไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน: เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา และมาเลเซียว่ามีลักษณะเป็นเช่นไร ทําไมจึงเป็นเช่นนั้น
  3. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขความร่วมมือด้านสาธารณสุขของเมืองชายแดนคู่แฝดในพื้นที่ศึกษา และข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับความร่วมมือให้สามารถรับมือกับโรคระบาดอันตรายร้ายแรงใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นหลังโควิด-19 ระหว่างเมืองคู่แฝดชายแดนที่ศึกษา
  4. เพื่อสังเคราะห์และจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายความมั่นคงด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือกับโรคระบาดร้ายแรงใหม่ๆ ในอนาคตต่อรัฐบาลไทย และประชาคมอาเซียนต่อไป

ผลผลิต

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)