โควิด-19 กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม

หน้าแรก > การวิจัย > ประเด็นวิจัย > โควิด-19 กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม

โครงการความท้าทายต่อไทยและอาเซียนในการสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในยุคหลังโควิด-19: กรณีศึกษาเมืองชายแดนคู่แฝดไทย เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย

Project Leader: –
Duration:-
Research Clusters:
โควิด-19 กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม

ผลกระทบและการปรับตัวของแรงงานและผู้ประกอบการหญิงในธุรกิจท่องเท่ียวภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 กรณีศึกษา อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Project Leader: –
Duration:-
Research Clusters:
โควิด-19 กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม

สาธารณศิลป์: การสร้างสรรค์ศิลปกรรมเพื่อวิถีความเหมาะสมใหม่ในการขับเคลื่อนสังคมวัฒนธรรมหลังสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

Project Leader: –
Duration:-
Research Clusters:
โควิด-19 กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม

ชุดโครงการโรคระบาดไร้พรมแดน : ภูมิทัศน์ความเปลี่ยนแปลงสังคมไทยร่วมสมัย

Project Leader: รศ.ดร.มรกต ไมยเออร์
Duration:-
Research Clusters:
โควิด-19 กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม