นวัตกรรมทางภาษา-วัฒนธรรม และเทคโนโลยีการศึกษา

หน้าแรก > การวิจัย > ประเด็นวิจัย > นวัตกรรมทางภาษา-วัฒนธรรม และเทคโนโลยีการศึกษา

การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์การเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบใช้ภาพเหตุการณ์เป็นฐานเพื่อพัฒนาสมิทธิภาพทวิภาษาสําหรับผู้เรียนวัยเด็กยุคดิจิทัล

หัวหน้าโครงการ: –
ระยะเวลา: –
กลุ่มงานวิจัย:  
นวัตกรรมทางภาษา-วัฒนธรรม และเทคโนโลยีการศึกษา

โลกเสมือนจริงสามมิติเพื่อการสอนภาษาของนักศึกษาครู : การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ

หัวหน้าโครงการ: –
ระยะเวลา: –
กลุ่มงานวิจัย:  
นวัตกรรมทางภาษา-วัฒนธรรม และเทคโนโลยีการศึกษา

โครงการวิจัยเรื่อง Mother Tongue based Multilingual and Intercultural Education Project in Koh Lanta

หัวหน้าโครงการ: –
ระยะเวลา: –
กลุ่มงานวิจัย:  
นวัตกรรมทางภาษา-วัฒนธรรม และเทคโนโลยีการศึกษา

การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์สําหรับเด็กกลุ่มเปราะบางในประเทศไทยผ่านงานศิลปะและสื่อดิจิทัล (Using Digital Art and Media to Develop Critical Consciousness and 21st Century Skills of Vulnerable Young People in Thailand)

หัวหน้าโครงการ: –
ระยะเวลา: –
กลุ่มงานวิจัย:  
นวัตกรรมทางภาษา-วัฒนธรรม และเทคโนโลยีการศึกษา