ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับเด็กต่างชาติในพื้นที่จังหวัดระนองและตาก


หัวหน้าโครงการ:

ดร.มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์

นักวิจัย:

ดร.มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์

ระยะเวลาดำเนินการ:

2563 – 2565

ที่มาและความสำคัญ

ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนภาษาไทยในโรงเรียนหรือศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติในพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดตาก (แม่สอด) ให้มีองค์ความรู้และทักษะการสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองสำหรับนักเรียนข้ามชาติและนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์โดยมีจำนวนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 34 แห่ง รวมจำนวนครู 72 คน โครงการนี้ได้ถ่ายทอดเทคนิควิธีการสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ภาษาใหม่โดยไม่ใช้การท่องจำและเน้นการสื่อความหมายผ่านการปฏิบัติ ด้วยรูปแบบของสื่อการสอนนวัตกรรมที่เน้น Active Learning และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความกล้าแสดงออกสำหรับเด็กข้ามชาติที่เรียนรู้ภาษาไทยในระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาตอนต้น.

วัตถุประสงค์

The purpose of this project is to improve the language support in Thai as a Second Language (TSL) available to migrant children in Mae Sot and Ranong by providing an effective series of teacher training sessions in Thai as a Second Language with follow up support visits in targeted Royal Thai government Schools and Migrant Learning Centres.

ผลผลิต

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)