สาธารณศิลป์: การสร้างสรรค์ศิลปกรรมเพื่อวิถีความเหมาะสมใหม่ในการขับเคลื่อนสังคมวัฒนธรรมหลังสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19


หัวหน้าโครงการ:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันธิดา จันทรางศุ

นักวิจัย:

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันธิดา จันทรางศุ
 • อ.ดร.สกาวรุ้ง สายบุญมี
 • ดร.วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร
 • นายจิรศักดิ์ อุดหนุน
 • ดร.สุรสีห์ ชานกสกุล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี บุญเสริม
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พรประพิตร์ เผ่าสวัสดิ์

ระยะเวลาดำเนินการ:

พฤศจิกายน 2564 – ตุลาคม 2565

ที่มาและความสำคัญ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษาผลกระทบและค้นหาโครงสร้างใหม่ของการสร้างสรรค์ศิลปกรรมเพื่อรองรับบริบทสังคมวัฒนธรรมหลังโรคระบาดโควิด-19 และการชี้นําแนวทางวิถีชีวิตใหม่อย่างเหมาะสม
 2. เพื่อสร้างสรรค์กรณีศึกษา“ศิลปกรรมที่มีสุนทรียภาพและมีความเหมาะสมใหม่” สําหรับสังคมไทย อันจะนําไปสู่การปลอบประโลมใจ และสร้างกําลังใจที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความหวัง
 3. เพื่อพัฒนาแนวทางสร้างสรรค์ศิลปกรรมเพื่อสาธารณะ อันได้แก่ กระบวนการสร้างสรรค์ใหม่ในการขับเคลื่อนงานศิลปกรรมเพื่อสาธารณะในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ให้เป็นองค์ความรู้และวิธีวิทยาการสร้างสรรค์ใหม่ เพื่อเป็นทางออกในการสร้างสรรค์กลุ่มงานศิลปกรรม

ผลผลิต

 1. องค์ความรู้บทเรียนที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ศิลปกรรมในการเยียวยา (social retreat) และสร้างสรรค์สังคมในภาวะวิกฤตต่างๆ
 2. องค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณวิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะและบทสังเคราะห์ปรากฏการสร้างสรรค์ศิลปกรรมในสถานการณ์โควิด-19 ทั้งในบริบทไทยและนานาชาติ
 3. องค์ความรู้และวิธีวิทยาสําหรับสร้างสรรค์ ศิลปกรรมสาธารณะ หรือสาธารณศิลป์เพื่อใช้สนับสนุนการจัดการภาวะวิกฤตและการฟื้นตัวหลังภาวะวิกฤตสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด 2019-19 ที่ประกอบไปด้วย โครงสร้างใหม่ของการสร้างสรรค์ศิลปกรรมที่เรียกว่า “งานสาธารณศิลป์” ตามแนวทางของโครงการ ได้แก่คุณค่า+ เนื้อหา + องค์ประกอบ+แพลตฟอร์ม =ต้นแบบงานศิลปกรรมสาธารณะ (บูรณาการ)