Art for public project: Creative Art for New Normal Social and Cultural Movement Post COVID-19


Head of Project:

Assistant Professor Dr.Nantida Chandransu

Researcher:

 • Assistant Professor Dr.Nantida Chandransu
 • Dr.Skowrung Saibunmi
 • Dr.Wijit Apichatkriengkrai
 • Mr.Jirasak Udhnoon
 • Dr.Surasi Chanoksakul
 • Assistant Professor Dr.Pawinee Boonserm
 • Associate Professor Dr.Pornprapit Phoasavadi

Duration:

November 2021 – October 2022

Background and Significance of Research

Objectives

 1. เพื่อศึกษาผลกระทบและค้นหาโครงสร้างใหม่ของการสร้างสรรค์ศิลปกรรมเพื่อรองรับบริบทสังคมวัฒนธรรมหลังโรคระบาดโควิด-19 และการชี้นําแนวทางวิถีชีวิตใหม่อย่างเหมาะสม
 2. เพื่อสร้างสรรค์กรณีศึกษา“ศิลปกรรมที่มีสุนทรียภาพและมีความเหมาะสมใหม่” สําหรับสังคมไทย อันจะนําไปสู่การปลอบประโลมใจ และสร้างกําลังใจที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความหวัง
 3. เพื่อพัฒนาแนวทางสร้างสรรค์ศิลปกรรมเพื่อสาธารณะ อันได้แก่ กระบวนการสร้างสรรค์ใหม่ในการขับเคลื่อนงานศิลปกรรมเพื่อสาธารณะในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ให้เป็นองค์ความรู้และวิธีวิทยาการสร้างสรรค์ใหม่ เพื่อเป็นทางออกในการสร้างสรรค์กลุ่มงานศิลปกรรม

Output

 1. องค์ความรู้บทเรียนที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ศิลปกรรมในการเยียวยา (social retreat) และสร้างสรรค์สังคมในภาวะวิกฤตต่างๆ
 2. องค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณวิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะและบทสังเคราะห์ปรากฏการสร้างสรรค์ศิลปกรรมในสถานการณ์โควิด-19 ทั้งในบริบทไทยและนานาชาติ
 3. องค์ความรู้และวิธีวิทยาสําหรับสร้างสรรค์ ศิลปกรรมสาธารณะ หรือสาธารณศิลป์เพื่อใช้สนับสนุนการจัดการภาวะวิกฤตและการฟื้นตัวหลังภาวะวิกฤตสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด 2019-19 ที่ประกอบไปด้วย โครงสร้างใหม่ของการสร้างสรรค์ศิลปกรรมที่เรียกว่า “งานสาธารณศิลป์” ตามแนวทางของโครงการ ได้แก่คุณค่า+ เนื้อหา + องค์ประกอบ+แพลตฟอร์ม =ต้นแบบงานศิลปกรรมสาธารณะ (บูรณาการ)