ช่องว่างระหว่างวัย

สองวัยเข้าใจสื่อ: การขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังและการรู้เท่าทันสื่อกับกลุ่มเยาวชนสู่กลุ่มผู้สูงวัยผ่านมิติวัฒนธรรม

หัวหน้าโครงการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันธิดา จันทรางศุ
ระยะเวลา: 31 พฤษภาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2566
กลุ่มวิจัย:  

การพัฒนาศูนย์วิชาการและปฏิบัติการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุไทย

หัวหน้าโครงการ: รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ
ระยะเวลา: 9 กุมภาพันธ์ 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566
กลุ่มวิจัย: