การย้ายถิ่นข้ามชาติ

Unexpolored Health and cultural: Challenged and opportunities in the aged care for the transnational retirement industry in Thailand

หัวหน้าโครงการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์
ระยะเวลา: 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2565
กลุ่มวิจัย: