Viet Hoc-Vietnamese Studies Volumn 1 No. 1


Research Institute for Languages ​​and Cultures of Asia Mahidol University

Year :

2540

Media :

สารบัญ

  • คำนิยม ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล
  • บรรณาธิการ
  • หลักสูตรภาษาเวียดนามในประเทศไทย (โสภนา ศรีจำปา)
  • ภาพข่าว
  • ปฎิทินเวียดนาม (อ.ทวี สว่างปัญญางกูร)
  • ซุบซิบ (ผู้สื่อข่าว)