Viet Hoc-Vietnamese Studies Volumn 1 No. 2


Research Institute for Languages ​​and Cultures of Asia Mahidol University

Year :

2540

Media :

สารบัญ

  • คุณลักษณะของสตรีเวียดนาม (ผศ. โสภนา ศรีจำปา)
  • ถ้าคุณ (เฟืองเถี่ยน)
  • ภาพข่าว
  • เพลงชาติเวียดนาม
  • ปฎิทินเวียดนาม (ต่อ) (ทวี สว่างปัญญางกูร)
  • อักษรก๊วกเหงือ (ทวี สว่างปัญญางกูร)
  • เวียดนามในไตรมาสที่ผ่านมา
  • ซุบซิบ (ผู้สื่อข่าว)