Viet Hoc-Vietnamese Studies Volumn 1 No. 3


Research Institute for Languages ​​and Cultures of Asia Mahidol University

Year :

2541

Media :

สารบัญ

  • จดหมายถึงบรรณาธิการ
  • เศรษฐกิจเวียดนาม – ความเชื่อเรื่องโชคลาภ (ผศ. โสภนา ศรีจำปา)
  • ข่าวจากสถาบัน
  • ภาพข่าว
  • ลำดับราชวงศ์เวียดนาม (ทวี สว่างปัญญางกูร)
  • ไทยรู้จักเวียดนามเพียงใด? (ดร. ธัญญาทิพย์ ศรีพนา)
  • เวียดนามในไตรมาสที่ผ่านมา
  • ซุบซิบ (ผู้สื่อข่าว)