รางวัลอาจารย์

ชีวิตและผลงาน ศ. (เกียรติคุณ) ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์

Title ศ. (เกียรติคุณ) ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์

Author ปิยวรรณ เกาะแก้ว

มั่นคงใน ‘จุดยืน’ เชื่อมั่นในการทำงาน เพื่อประโยชน์ของ ‘สังคม’

Title รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ

Author ปิยวรรณ เกาะแก้ว

รศ.ดร.โสภนา ศรีจำปา อาจารย์ตัวอย่างปี 2563 กับความเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

Title รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา

Author ปิยวรรณ เกาะแก้ว

Limitless Mindset เพื่อความสำเร็จในวิชาชีพ

Title รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท น้อมเนียน

Author ปิยวรรณ เกาะแก้ว