รางวัลอาจารย์

Limitless Mindset เพื่อความสำเร็จในวิชาชีพ

Title รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท น้อมเนียน

Author ปิยวรรณ เกาะแก้ว

ความรู้ที่อยากให้กับใจที่อยากช่วย

Title รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์

Author ปิยวรรณ เกาะแก้ว

ผสานภาษาศาสตร์กับอักษรโบราณเพื่องานบริการสังคม

Title ดร.ยุทธพร นาคสุข

Author ดร.ยุทธพร นาคสุข

มั่นคงใน ‘จุดยืน’ เชื่อมั่นในการทำงาน เพื่อประโยชน์ของ ‘สังคม’

Title รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ

Author ปิยวรรณ เกาะแก้ว