รางวัลอาจารย์

ชีวิตและผลงาน ศ. (เกียรติคุณ) ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์

เรื่อง ศ. (เกียรติคุณ) ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์

ผู้เขียน ปิยวรรณ เกาะแก้ว

มั่นคงใน ‘จุดยืน’ เชื่อมั่นในการทำงาน เพื่อประโยชน์ของ ‘สังคม’

เรื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ

ผู้เขียน ปิยวรรณ เกาะแก้ว

รศ.ดร.โสภนา ศรีจำปา อาจารย์ตัวอย่างปี 2563 กับความเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

เรื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา

ผู้เขียน ปิยวรรณ เกาะแก้ว

Limitless Mindset เพื่อความสำเร็จในวิชาชีพ

เรื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท น้อมเนียน

ผู้เขียน ปิยวรรณ เกาะแก้ว