รางวัลอาจารย์

Limitless Mindset เพื่อความสำเร็จในวิชาชีพ

เรื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท น้อมเนียน

ผู้เขียน ปิยวรรณ เกาะแก้ว

ความรู้ที่อยากให้กับใจที่อยากช่วย

เรื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์

ผู้เขียน ปิยวรรณ เกาะแก้ว

ผสานภาษาศาสตร์กับอักษรโบราณเพื่องานบริการสังคม

เรื่อง ดร.ยุทธพร นาคสุข

ผู้เขียน ดร.ยุทธพร นาคสุข

มั่นคงใน ‘จุดยืน’ เชื่อมั่นในการทำงาน เพื่อประโยชน์ของ ‘สังคม’

เรื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ

ผู้เขียน ปิยวรรณ เกาะแก้ว