Viet Hoc-Vietnamese Studies Volumn 8 No. 23


Research Institute for Languages ​​and Cultures of Asia Mahidol University

Year :

2549

Media :

สารบัญ

  • ฟู้ ตร่าม(อินราซารา) ซีไรต์เวียดนามปี 2005 (ทวี สว่างปัญญางกูร)
  • ชนชาติจามในปัจจุบัน (ทวี สว่างปัญญางกูร)
  • ศาสนา ความเชื่อของชาวจามปัจจุบัน : ศาสนาบ่าลามน
  • 100 ปีหนังสือประวัติศาสตร์เวียดนามภาษาไทย (เจา กิม เกิ๊ย)
  • รายชื่อตระกูลเหงวียน (ทวี สว่างปัญญางกูร)
  • ประเทศไทยต้องการร่วมมือกับเวียดนามเพื่อเพิ่มราคาขายข้าว (โสภนา ศรีจำปา)