เวียดนามศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 23

เวียดนามศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 23


สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี :

2549

สื่อ :

สารบัญ

  • ฟู้ ตร่าม(อินราซารา) ซีไรต์เวียดนามปี 2005 (ทวี สว่างปัญญางกูร)
  • ชนชาติจามในปัจจุบัน (ทวี สว่างปัญญางกูร)
  • ศาสนา ความเชื่อของชาวจามปัจจุบัน : ศาสนาบ่าลามน
  • 100 ปีหนังสือประวัติศาสตร์เวียดนามภาษาไทย (เจา กิม เกิ๊ย)
  • รายชื่อตระกูลเหงวียน (ทวี สว่างปัญญางกูร)
  • ประเทศไทยต้องการร่วมมือกับเวียดนามเพื่อเพิ่มราคาขายข้าว (โสภนา ศรีจำปา)