การบรรยายสาธารณะ ครั้งที่ 5 เรื่อง “ความหมายของสัญญะในประติมากรรมฮินดู”

วันที่จัด :

21 ม.ค. 2024

วันที่สิ้นสุด :

21 ม.ค. 2024

รูปแบบการอบรม :

Virtual

โดย ศาสตราจารย์ ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

บรรยายผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
(Meeting ID: 867 1955 8921 / Passcode: rilca)
https://us06web.zoom.us/j/86719558921?pwd=oCSjq2pZNdAEc7Q8mKiu6bstsbZXPu.