รับข้อร้องเรียน

ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยใช้เกณฑ์ AUN QA (การประกันคุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน) เพื่อให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เข้าถึงกระบวนการร้องเรียนอย่างเหมาะสม ทางสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จึงจัดทำกระบวนการ และช่องทางการร้องเรียน ดังนี้

กระบวนการร้องเรียน … PDF