วิทยานิพนธ์

หน้าแรก > การศึกษา > นักศึกษาปัจจุบัน > วิทยานิพนธ์

ผลกระทบของการท่องเที่ยวตะวันตกในระยะยาวต่อสังคมท้องถิ่น: กรณีศึกษาเมืองพัทยา ประเทศไทย
The Impacts of long stay Western tourism on local society: A case study of Pattaya city, Thailand.

Kwanchanok Jaisuekun

หลักสูตร: LCMS/D
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ ดร.
ศิริจิต สุนันต๊ะ
ภาพลักษณ์ของประเทศจีนในสายตาชาวต่างชาติที่ได้ชมภาพยนตร์อาหารจีน
China image among foreigners through Chinese food documentary film.

LIN GAO

หลักสูตร: LCCS/M
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชิตชยางค์ ยมาภัย
การใช้ไลน์แอปพลิเคชันกับการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาจีน: กรณีศึกษานักศึกษาจีน ที่เรียนในมหาวิทยาลัยมหิดล
Line application usage and cross-cultural adaptation of Chinese students: A case study of Chinese students studying at Mahidol University.

Linchun Xiao

หลักสูตร: LCIC/M
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ธีรพงษ์ บุญรักษา
การวิเคราะห์คำศัพท์ในบทสนทนาและข้อความสำหรับอ่านตำราภาษาไทยที่ตีพิมพ์ในประเทศจีนโดยใช้คลังภาษาเป็นฐาน
A Corpus-Based Analysis of Vocabulary in Conversations and Reading Passages in Thai Textbooks Published in China.

Minsu Kong

หลักสูตร: LCLG/D
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อาจารย์ ดร.
อิสระ ชูศรี
การวิเคราะห์การจัดการศึกษาภาษาต่างประเทศในประเทศจีนเพื่อการวางแผนนโยบายภาษาที่มีประสิทธิภาพ
An analysis of foreign language education in China for effective language policy and planning

QINGQING SHEN

หลักสูตร: LCLG/D
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร
ประสบการณ์ที่ทับซ้อนเเละอัตลักษณ์ที่ผสมผสานในเชิงจินตนาการสองภาษา: การวิเคราะห์วรรณกรรมเซโนโฟนในประเทศไทยเเละวรรณกรรมไทย
Intersectional experience and hybrid identity based on bilingual imagination: An analysis Of Sinophone literature in Thailand and Thai literature

Wanjie Yang

หลักสูตร: LCMS/D
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ ดร.
มรกต ไมยเออร์
การส่งเสริมการสอนที่คำนึงถึงวัฒนธรรมของผู้เรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษในประเทศจีน
Promoting cultural responsiveness in Postgraduate students of English teacher Education program In China.

Yang Sizhuo

หลักสูตร: LCMS/D
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ ดร.
ฐิติมดี อาพัทธนานนท์
กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาจีนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Chinese University students’ learning strategies of Thai as a foreign language In the midst of covid-19.

YOU XIAO YAN

หลักสูตร: LCIC/M
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ ดร.
สิงหนาท น้อมเนียน
ผู้ค้าเครื่องเพชรพลอยชาวพม่าในเมืองชายแดนจีน-พม่า: ความเป็นผู้ประกอบการอพยพ, เครือข่ายข้ามชาติและบูรณาการในเขตปกครองชนชาติไทและจิ่งพัว มณฑลยูนนาน ประเทศจีน
Myanmar jewelers in China-Myanmar border citiles: Immigrant Enterpreneurship, Transnational networks and integration in Dehong Dai and Jinpo autonomous prefecture, Yunnan Province, prc.

Zhu Tingshu

หลักสูตร: LCMS/D
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ ดร.
มรกต ไมยเออร์
การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมบนป้ายพาณิชย์ ย่านทะเลสาบ Hoan Kiem กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตามแนวภูมิทัศน์ภาษาศาสตร์
A linguistic landscape study of the language and culture of commercial signs in the area of Hoan Kiem Lake, Hanoi, socialist republic of Vietnam.

กมนทรรศน์ ดอกเมฆ 

หลักสูตร: LCLG/M
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ ดร.
โสภนา ศรีจำปา