พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม


พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ก่อตั้งขึ้นในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารของสถาบันฯ ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2544

ที่ผ่านมา: พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็น “แหล่งเรียนรู้” ที่จัดแสดงเรื่องราวบอกเล่าการเดินทางที่นำไปสู่ผลงานด้านวิชาการและเติบโตจนก่อกำเนิดหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท (ชื่อเดิม) ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ตามการขยายขอบเขตงานการศึกษาและวิจัยเกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรมจากชนชาติพันธุ์กลุ่มย่อยสู่ชุมชนพื้นราบในประเทศ และขยายสู่กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศเพื่อนบ้าน 

ปัจจุบัน: พิพิธภัณฑ์กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุง