7. ลักษณะและการกระจายของภาษาเขมรถิ่นไทยอดีต ปัจจุบัน อนาคตของพยัญชนะสะกด

ลักษณะและการกระจายของภาษาเขมรถิ่นไทย : อดีต ปัจจุบัน อนาคตของพยัญชนะสะกด


สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และ อรวรรณ ภูอิสระกิจ

ปี :

2539

สื่อ :