19. Hlai Li Chinese - Thai - English

พจนานุกรมฮไล(ลี) – จีน – ไทย – อังกฤษ


สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันกัม-ไท มหาวิทยาลัยกลางสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

ปี :

2546

สื่อ :