1. Kam Chinese - Thai - English

พจนานุกรมกัม – จีน – ไทย – อังกฤษ


สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันกัม-ไท มหาวิทยาลัยกลางสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

ปี :

2543

สื่อ :